På adressen Timmermansgatan 8 i Göteborg ligger ett sex våningar högt stenhus som uppfördes kring år 1905. Nästan exakt hundra år senare, den 10 januari år 2005, förvärvades fastigheten av den då relativt nybildade bostadsrättsföreningen Timmermannen. Detta är historien om huset och om området det ligger i.

Ritningarna till huset på Timmermansgatan 8 är signerade av en arkitekt som troligen hette Gustav Ek. Huset byggdes i ett Majorna som då främst bestod av låg träbebyggelse från 1700- och 1800-talen, samt några kvarter med landshövdingehus från 1800-talet sista årtionden. De flesta som bodde i Majorna på den tiden var människor som på något sätt hade anknytning till sjöfarten. Ett flertal stora hamnar och varv låg på 17- och 1800-talen utmed älvens södra sida, till exempel Kustens Varv som låg ungefär där Stenas tysklandsterminal ligger idag. Att sjöfarten var viktig för folket här visar sig bland annat på gartornas namn; Kaptensgatan, Lotsgatan med flera. För båttillverkning behövdes till exempel repslagare, segelsömmare, riggare och, just det – timmermän. Därav namnet på vår gata.

Timmermansgatan var kring sekelskiftet 1900 en slingrig gammal väg som sträckte sig från Mariebergs kyrkogård halvvägs upp på Gråberget och i princip ända ned till den plats vid vattnet där Stenas tysklandsterminal ligger idag. Än så länge har vi inte hittat några foton som visar hur det såg ut på Timmermansgatan 8 under 1900-talets första årtionden. Däremot finns ett antal foton och teckningar, exempelvis den här bredvid, bevarade med vyer från de högre belägna delarna av Timmermansgatan. Där kan man se tornet på Timmermannen 8 liksom tornet på en byggnad som sannolikt revs när byggnaderna kring Chapmans torg uppfördes.

Det kan verka märkligt att en ståndsmässig stadsbyggnad i sten hamnade här bland arbetarnas trähus, hur kommer egentligen detta sig? Ett viktigt skäl är att staden växte kraftigt åt alla håll vid den här tiden, till stor del på grund av överbefolkningen i stadens centrum. Den kanske viktigaste orsaken är emellertid att spårvagnsspåren drogs fram genom Majorna år 1903, från centrum bort mot Vagnhallen Majorna. I och med detta blev marken längs med det som då kallades Allmänna vägen attraktiv för ny bostadsbebyggelse. Att tomterna redan var bebyggda med låga trähus kanske var av mindre betydelse för de som letade efter attraktiva tomter, särskilt om byggnaderna i fråga var i dåligt skick.

Samtidigt med huset på Timmermansgatan 8 byggdes ett flertal liknande stenhus längs med gatusträckningen. Flera av dem finns kvar, till exempel mittemot Carl Johans kyrkan.

Samtidigt med det sex våningar höga huset byggdes ett fyravåningshus i samma stil alldeles nordväst om det höga, även detta ritat av den ovan nämnde arkitekten Ek. Detta hus, med adress Timmermansgatan 6 revs kring år 1971 liksom ett flertal andra samtida stenbyggnader i kvarteren runt omkring. Så vitt vi vet har Gustav Ek för övrigt bara ritat ett hus till i Göteborg, beläget i Linnéstaden.

När huset på Timmermannen 8 var nybyggt måste det ha ansetts som en modern och ståndsmässig byggnad. Det fanns två stora lägenheter på varje våningsplan och ett badrum med badkar, något som var relativt ovanligt på den tiden. Alla rummen uppvärmdes av kakelugnar, flera av dem ståtligt utformade med tidsenlig dekor. Idag finns bara ett fåtal av dessa ugnar kvar och dessvärre i oeldningsbart skick.

År 1921 byggdes ett garage på gården och först 1929 installerades toaletter i alla lägenheter. År 1933 fick man tillstånd att anordna ett arkiv på våning ett, vilket bör hänga ihop med att pastorsexpeditionen i Carl Johans församling flyttade in i huset vid den här tiden.

På 1940-talet fanns det ett apotek på bottenvåningen. Senare blev det kafé och bageri och kring år 1966 sattes en skylt med texten Sundqvists Choklad upp på fasaden. Under 1970- och -80-talet förföll huset och 1982 var det så illa att man var tvungen att riva ett par av de kraftigt nedgångna balkongerna. Kanske var huset också rivningshotat med tanke på att hela området runt omkring omdanades kraftigt under 1950- och -60-talets saneringsprojekt. I princip all befintlig bebyggelse på Gråberget revs och ersattes med modern bebyggelse. Kring 1961-62 färdigställdes byggnaderna kring det nya bilfria torget med bland annat butiker och bibliotek, Chapmans torg. Längs Kustgatan ersattes de befintliga byggnaderna med det nuvarande som fick namnet Kustens Hotell.

År 1991 genomfördes en omfattande in- och utvändig renovering på Timmermansgatan 8 då man bland annat förändrade planlösningen invändigt och inredde tre nya lägenheter på vindsvåningen. Samtliga lägenheter försågs med ny badrums- och köksinredning och på gården uppfördes en tvättstuga. Sedan 2003 finns restaurangen Govindas på bottenvåningen.